• +90 258 269 2433 (pbx)
 • info@deniztekstil.com.tr
 • Türkçe
 • English

Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Boyahanesi müşteri memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştirmek için alanında uzmanlaşmış ve lider olmayı amaçlayan, bu doğrultuda sürekli stratejiler geliştiren ve uygulayan bir firmadır.
 
Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için “değişimin sürekliliği” ve “Toplam Kalite Yönetimi” ilkeleriyle çalışmalarına yön vermektedir. Firmamız, nihai ürünün "Kalite"sini, "Müşteri Memnuniyeti”ni, “İş Sağlığı Ve Güvenliği” ve “Çevre”nin korunmasını, "Enerji Verimliliği"ni  arttıran her alanda modern yönetim anlayışını ve ileri teknolojiyi kullanmayı prensip edinmiştir. Bu amaçla da dörtlü entegre yönetim sistemi kurmuştur.
 
Yönetim Sistemleri, Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Boyahanesinin aşağıda detayları verilen tüm üretim proseslerinin müşteri şartlarını,  çevre, enerji ve iş güvenliği performansını en üst düzeyde karşılamasını ve yasal gereklere uyulmasını sağlamak üzere TS EN ISO 9001 Kalite, TS EN ISO 14001 Çevre, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS EN ISO 50001 Enerji ve TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standartlarına uygun olarak kurulmuştur.
 
Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Boyahanesi belge kapsamı, Denizli Organize Sanayi Bölgesi İbrahim Çallı Caddesi No.9 adresindeki Kumaş Boyama ve Kurutma, Bobin Boyama ve Kurutma işletmesini ve No. 10’daki Yardımcı Tesisleri kapsamaktadır.
 
İbrahim Çallı Caddesi No. 9 adresindeki işletmenin ön cephesi Güneydoğu cephesinde İbrahim Çallı Caddesine bakmaktadır, İşletmenin Kuzeybatı ve Güneybatı cephesinde Doksan Tekstil, Kuzeydoğu Cephesinde ise Hisarlı Tekstil firmaları bulunmaktadır.
 
İbrahim Çallı Caddesi No. 10 adresinde ise Kuzeybatı cephesinde İbrahim Çallı Caddesine bakmaktadır, İşletmenin Kuzeydoğu ve Güneydoğu cephesinde üç farklı tekstil işletmesi, Kuzeybatı cephesinde ise bir mermer işletmesi ile boş bir bina bulunmaktadır.
 

Bu çerçevede, kapsamlar aşağıdaki şekildedir.


ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 50001 kapsamı; Kumaş Boyama ve Bitim İşlemleri İplik Boyama ve Bitim İşlemleri

ISO 27001 kapsamı ; Şirketin İş Süreçleri, Personeli ve Varlıkları'nı kapsar.

 
Bu bağlamda baktığımızda politikalarımız her bir yönetim sistemi altında aşağıdaki şekilde beyan edilmiştir.
 
Kalite Politikamız;  
 
·Müşteri memnuniyetini arttırmak,
·İlk defada ve zamanında doğru üretmek,
·Değişimi ve gelişimi sürekli kılmak,
·Eğitim ile bilgi seviyesini sürekli yükseltmek,
·İnsanlara ve düşüncelerine saygılı olmak,
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız; 

·Çalışanların işe bağlı sağlık bozulmalarını önlemek,
·Riskleri belirlemek ve etkilerini en aza indirmek,
·Yasal mevzuat ve diğer standartlara uymak,
·İş güvenliğini ön planda tutan teknolojileri tercih etmek,
·İş güvenliği çalışmalarına çalışan katılımını sağlamak ve çalışanlara danışmak,
 
Çevre Politikamız; 
 
· Tekstil Boyahanesi olarak doğal kaynakları verimli kullanmak,
·Çevre etiketi kurallarına uygun üretim yapmak,
·Ekolojik hammadde ve teknolojileri tercih etmek,
·Kirliliği önlemek ve azaltmak,
·Sera gazı salınımlarını azaltmak,
·Sürdürülebilir bir çevre için riskleri belirlemek ve etkinlerini en aza indirmek,
·Yasal mevzuat ve diğer standartlara uymak, 
  
Enerji Politikamız; 
 
·Enerji verimliliğini arttırmak amacıyla sürekli çalışmalar yapmak,
·Enerji tüketimini birim üretim başına azaltma konusunda çalışmalar yapmak,
·Yasal mevzuat ve diğer standartlara uymak,
·Yatırımlarda enerji verimliliği yüksek teknoloji ve hizmetleri dikkate alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
·Enerji performansını geliştirecek tasarımları desteklemek
 
Bilgi Güvenliği Politikamız;
 
·İşletmemize ait bilgi ve bilgi sistemlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak,
·Uygulanabilir tüm bilgi güvenliği şartlarını karşılamak,
·Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
·Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata ve diğer standartlara uymak,
·Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için sürekli  çalışmak,
 
Deniz Tekstil Boyahanesi olarak yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz politikalarımıza uymayı, ziyaretçi, taşeron ve halk gibi ilgili tarafların yönetim sistemleri ile ilgili bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi için çalışmayı, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, tüm ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı, kalite alanında uygulanabilir şartları eksiksiz uygulamayı , ve stratejik hedeflerimizle uyumlu bir şekilde, tüm yönetim sistemlerinde performansın arttırılması için sürekli gelişimi ve iyileştirmeyi hedefleyen faaliyetler yürütmeyi taahhüt ediyoruz.


Tedarikçi ve Taşeronlar İçin Politikamız
Deniz Tekstil Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamında, Tedarikçi ve/veya taşeron tarafından temin edilen ürün  ve yerine getirilen hizmetlerin sağlanmasında bilgi güvenliğini tehlikeye atabilecek alanlarda, bilgi güvenliğinin sağlanması, bilgi sistemleri altyapısının sağlıklı çalışması ve yürütülen her türlü iş ve işlemlerin bilgi güvenliği açısından sürekliliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki politika uygulanmaktadır.

 1. Bilgi güvenliği kapsamında faaliyet yürüten tedarikçi/taşeronlarımızın bilgi güvenliği tedbirlerine uyması, riskleri düşürmesi için aşağıdaki temel maddelere uyumlu çalışmalar yürütmesi, karşılıklı verimli ve amaca uygun çalışmaların yürütülmesi açısından faydalı olacaktır.
 2. İhtiyaç duyulan ürün / hizmetin sağlaması gereken özellik ve işlevler saptandıktan sonra garanti, bakım/onarım, temin süresi ile şekli vb. şartlar belirlenerek tam ve açık bir biçimde sözleşme ve/veya teknik şartnameye eklenir.
 3. Yapılacak çalışmalarda yasal mevzuatlara ve sözleşme şartlarına uygunluk kapsamında ibraz etmeleri gereken bilgi ve belgeler ( Personel kimlik bilgileri, yetkinlik, sigorta belgeleri dahil.  ) teknik şartnameye eklenir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda yapılacak iş öncesi gerekli bilgi ve belgeler temin edilir.
 4. Tedarikçi ve/veya taşeronun görevlendirdiği ve önemli envanter üzerinde çalışma için yetkilendirilmiş personelin ilgili firma ile ilişiğinin kesilmesi veya görevinin değişmesi durumunda, yetki iptali için kimlik bilgileri ile yeni görevlendireceği teknik personelin için ilgili firma yetkilisi tarafından onaylanmış kimlik bilgileri ve diğer belgeleri en kısa sürede Deniz Tekstil Boyahanesine ulaştırır.
 5. Tedarikçi ve/veya taşeron, sözleşme süresi içerisinde, mevzuatta (kanun, tüzük, tebliğ, genelge vb.) meydana gelebilecek yenilik ve değişikliklerin bilgi güvenliği uygulamalarında sebep olacağı farklılıklara uyum sağlaması gerekmektedir.
 6. Tedarikçi ve/veya taşeronlardan temin edilen ürün/hizmet için Deniz Tekstil tarafından teknik destek talebi olması durumunda, verilecek destek hizmetinin (erişim ve yetkilendirme, sunucu ve barındırma koşulları, bilgi güvenliği önlemleri vb.) kapsamı tam ve açık bir biçimde teknik şartnameye eklenir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda işin yapılması sırasında Erişim İzin sistemi ile gerekli düzenlemeler işin yapılması öncesinde düzenlenir.
 7. Tedarikçi ve/veya taşeron tarafından Deniz Tekstil Boyahanesi sistemlerine her türlü bakım, onarım, güncelleme vb. ihtiyaçlar için uzaktan erişim ihtiyacı bulunması durumunda, uzaktan bağlantı programları ( tercihen Zoom ) kullanılır.
 8. Tedarikçi ve/veya taşeron, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla mevcut acil durum planlarındaki aksiyonlara uyar.
 9. Tedarikçi ve/veya taşeron ile imzalanan sözleşmenin süresinin dolması ya da fesih edilmesi durumunda ilgili firmaya atanmış tüm yetkilerin kaldırılması sözleşme/şartnamesi esaslarına göre yürütülür.
 10. Tedarikçi ve/veya taşeronlar Deniz Tekstil Boyahanesi tarafından yazılı yada sözlü olarak paylaşılan bilgi ve dokümanları, sözleşmelerdeki gizlilik hükümlerine aykırı şekilde kullanamaz
 11. Tedarikçi ve/veya taşeron ile imzalanan sözleşmenin süresinin dolması ya da fesih edilmesi durumunda, işin yürütümü gereği olarak aslını/kopyasını aldığı önemli envanteri Deniz Tekstil Boyahanesine bir hafta içinde iade eder.
 12. Tedarikçi ve/veya taşeronun kendisi ya da üçüncü partiler tarafından Deniz Tekstil Boyahanesi ile ilgili herhangi bir bilgi güvenliği ihlali gerçekleştiğinde, ihlal durumunu Deniz Tekstil Boyahanesine yazılı olarak en kısa sürede bildirmelidir.
 13. Tedarikçi ve/veya taşeron tarafından sağlanan ürünler ya da sunulan hizmetlerde meydana gelecek değişiklikler (versiyon güncellemeleri, barındırma koşulu güncellemeleri vb.), Deniz Tekstil Boyahanesine yazılı olarak en kısa sürede bildirmelidir.